Team

Sarath S.S
Sarath S.S
Manager Director
Prabhash N.P
Prabhash N.P
Senior Manager - Sales
Sambath C.S
Sambath C.S
Manager - Sales and Project
Umesh Krishna
Umesh Krishna
Accountant
Arun S
Arun S
Purchase Manager
Regu Sankar
Regu Sankar
Service Supervisor